Zasady i warunki korzystania z serwisu
Witamy w Nowbud!

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego firmy NOWBUD ANDRZEJ PIOTROWSKI, znajdującego się pod adresem https://nowbud.net/.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Nowbud, jeśli nie zgadzasz się na podjęcie wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Pliki cookie:

Witryna używa plików cookie, aby pomóc spersonalizować swoje doświadczenie online. Uzyskując dostęp do Nowbud, zgodziłeś się na korzystanie z wymaganych plików cookie.

Cookie jest plik tekstowy, który jest umieszczony na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer internetowy w domenie, która wydała plik cookie użytkownikowi.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych, w celu obsługi naszej witryny. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia opcjonalnych plików cookie. Istnieją pewne wymagane pliki cookie, które są niezbędne do działania naszej witryny. Te pliki cookie nie wymagają zgody użytkownika, ponieważ zawsze działają. Należy pamiętać, że akceptując wymagane pliki cookie, użytkownik akceptuje również pliki cookie innych firm, które mogą być wykorzystywane w ramach usług świadczonych przez inne firmy, jeśli użytkownik korzysta z takich usług w naszej witrynie internetowej, na przykład okna wyświetlania wideo dostarczanego przez inne firmy i zintegrowanego z naszą witryną internetową.

Licencja:

O ile nie stwierdzono inaczej, NOWBUD ANDRZEJ PIOTROWSKI i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Nowbud. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z Nowbud dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Użytkownik nie może:

Kopiować lub ponownie publikować materiałów z Nowbud
Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z Nowbud
Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z Nowbud
Redystrybuować treści z Nowbud
Niniejsza umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w pewnych obszarach witryny. NOWBUD ANDRZEJ PIOTROWSKI nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy NOWBUD ANDRZEJ PIOTROWSKI, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieszcza. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, NOWBUD ANDRZEJ PIOTROWSKI nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek użycia i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie internetowej.

NOWBUD ANDRZEJ PIOTROWSKI zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów lub prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.
Użytkownik niniejszym udziela firmie NOWBUD ANDRZEJ PIOTROWSKI niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie oraz upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i edytowania komentarzy użytkownika w dowolnej formie i we wszystkich formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści:

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki internetowe;
Organizacje informacyjne;
Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać odnośniki do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki zamieszczają odnośniki do witryn innych firm znajdujących się na liście; oraz
Firmy akredytowane w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych zajmujących się działalnością charytatywną oraz grup zajmujących się zbieraniem funduszy na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.
Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji o witrynie, pod warunkiem że łącze to (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o umieszczenie linków od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji konsumenckiej i/lub biznesowej;
witryny społecznościowe dot.com;
stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
dystrybutorzy katalogów online;
portale internetowe;
firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.
Zatwierdzimy prośby o zamieszczenie linku od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy postrzegani w sposób niekorzystny dla nas samych lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów w naszej historii; (c) korzyści dla nas wynikające z widoczności hiperłącza rekompensują brak NOWBUD ANDRZEJ PIOTROWSKI; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej pod warunkiem, że odnośnik ten: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeżeli jesteście Państwo jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteście zainteresowani umieszczeniem linku na naszej stronie, musicie nas o tym poinformować wysyłając e-mail na adres NOWBUD ANDRZEJ PIOTROWSKI. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych oraz adresu URL swojej strony, listy adresów URL, z których zamierzają Państwo umieścić link do naszej strony, a także listy adresów URL na naszej stronie, do których chcieliby Państwo umieścić link. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej witryny w następujący sposób:

Używając naszej nazwy korporacyjnej; lub
przez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi łącze; lub
Używając jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej, do której kieruje link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie linkującej.
Wykorzystanie logo firmy NOWBUD ANDRZEJ PIOTROWSKI lub innych elementów graficznych bez umowy licencyjnej dotyczącej znaków towarowych nie jest dozwolone.

Odpowiedzialność za treści:

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na stronie internetowej Użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi w związku z treścią jego Witryny. Na żadnej Witrynie nie należy zamieszczać łączy, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub propagują naruszenie lub inne pogwałcenie praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw:

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub poszczególnych linków do naszej Witryny. Użytkownik zgadza się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Strony na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad zamieszczania linków w dowolnym momencie. Poprzez stałe łączenie się z naszą Witryną użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków.

Usuwanie linków z naszej Witryny:

Jeśli znajdziesz na naszej Stronie link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie udzielimy bezpośredniej odpowiedzi.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte w tej witrynie są poprawne. Nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności, nie obiecujemy też, że strona pozostanie dostępna ani że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zrzeczenie się odpowiedzialności:
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

ograniczać ani wyłączać naszej lub Państwa odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
ograniczać lub wyłączać naszej lub waszej odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
ograniczać lub wyłączać naszej lub waszej odpowiedzialności w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
wyłączać jakiejkolwiek naszej lub waszej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.
Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych.